Pau­lii­na Ruis­nie­mi

LA­VIA

Tiis­tai­na 12. syys­kuu­ta La­vi­an kir­jas­toon ra­ken­net­tiin pen­keis­tä ja tyy­nyis­tä kat­so­mo. Näyt­tä­möl­lä nö­köt­tää la­vu­aa­ri ja sen ta­ka­na mus­ta ser­mi. Al­ka­mas­sa on kult­tuu­ri­ta­lo An­nik­sen las­ten­te­at­te­rie­si­tys Keit­ti­ön ar­voi­tus. Ylei­sök­si on kut­sut­tu La­vi­an yh­te­näis­kou­lun 1. ja 2. -luo­kat sekä päi­vä­ko­ti Hu­vi­kum­mun esi­kou­lu­lai­set.

Ta­lon emän­tä ha­lu­ai­si teh­dä vie­rail­leen ate­ri­an, mut­ta la­vu­aa­ri vain vai­ke­roi ja pie­ree. Emän­tä soit­taa avuk­seen Pe­nan, joka tu­lee työ­ka­lu­pak­kei­neen hä­tiin. Kun omat kons­tit lop­pu­vat, Pena hä­lyyt­tää avuk­seen Jo­ren. Yh­des­sä avu­li­aan ylei­sön kans­sa he rat­ko­vat huo­no­voin­ti­sen la­vu­aa­rin ar­voi­tus­ta.

Noin puo­len tun­nin esi­tyk­ses­sä on kak­si näyt­te­li­jää: Mar­ju Kaup­pi­nen ja Mii­ka Hel­l­man. Tek­nii­kas­ta, eli ää­ni­te­hos­teis­ta, on mu­ka­na huo­leh­ti­mas­sa Ee­tu Sal­mi. Kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta vas­taa Po­rin te­at­te­ris­sa näyt­te­le­vä Jan­ne Turk­ki.

– Kä­si­kir­joi­tuk­ses­sa on pu­nai­nen lan­ka ja tiet­ty­jä jut­tu­ja, mut­ta myös imp­ro­vi­saa­ti­o­ta on pal­jon, Hel­l­man täs­men­tää.

– Esi­tys saat­taa muut­tua vä­hän riip­pu­en ti­lan­tees­ta, päi­väs­tä ja ylei­sös­tä, Kaup­pi­nen ker­too.

– On mu­ka­vaa, kun lap­set osal­lis­tu­vat. Sii­tä saa­vat näyt­te­li­jät­kin vä­hän boos­tia, hän jat­kaa.

Keit­ti­ön ar­voi­tus -esi­tys on nyt kier­tu­eel­la, ja kol­mik­ko kier­tää kaik­ki Po­rin kir­jas­tot.

– Kult­tuu­ri­ta­lo An­nis tar­jo­aa tä­män esi­tyk­sen Po­rin kir­jas­tol­le, jot­ta lap­set pää­se­vät ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä te­at­te­riin, Kaup­pi­nen ker­too.

An­nis toi­mii Po­rin Si­vis­tys­toi­mi­a­lan alai­suu­des­sa ku­ten kir­jas­tot­kin.

– Olem­me sa­man sa­teen­var­jon al­la, Kaup­pi­nen hy­myi­lee.