Pau­lii­na Ruis­nie­mi

LA­VIA

Hen­ri Ruis­nie­mi ot­taa sor­met avuk­si, kun ky­syn, mitä kaik­kea hä­nen pel­loil­laan kas­vaa: ku­mi­naa, här­kä­pa­pua, kau­raa, oh­raa, syys­veh­nää, syys­ruis­veh­nää, ruis­ta ja hei­nää.

Ruis­nie­mi asuu avo­vai­mon­sa Eli­na Pent­ti­sen ja nel­jän poi­kan­sa kans­sa ko­ti­ti­laan­sa, jos­ta muut­ti pois en­sim­mäis­tä ker­taa ylä­kou­lui­käi­se­nä. Hän opis­ke­li ko­ne­tek­nii­kan in­si­nöö­rik­si ja pa­la­si ta­kai­sin Nok­ka­maa­han. Vuon­na 2011 ti­lal­la teh­tiin su­ku­pol­ven­vaih­dos. Nyt pel­loil­la hää­rää Hen­rin li­säk­si hä­nen isän­sä Juha Ruis­nie­mi. Myös 12-vuo­ti­aas­ta esi­kois­po­jas­ta Alek­sis­ta on jo iso apu. Muut po­jat, yh­dek­sän­vuo­ti­as Eli­as ja seit­se­män­vuo­ti­aat kak­so­set Ju­lius ja Nik­las, puu­hai­le­vat vie­lä enem­män ko­din lä­hei­syy­des­sä.

Ku­mi­naa Ruis­nie­mi on vil­jel­lyt en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2016.

Ku­mi­na on hyvä kas­vi vil­je­ly­kier­toon. Sitä pys­tyy vil­je­le­mään sa­moil­la ko­neil­la kuin vil­jaa­kin. Li­säk­si se myös te­kee sel­lai­sen pit­kän paa­lu­juu­ren maa­han, jo­ten se muok­kaa maa­ta, vil­je­li­jä pe­rus­te­lee ku­mi­nan kan­nat­ta­vuut­ta.

Mo­ni­vuo­ti­sel­la ku­mi­nal­la on oman­lai­sen­sa kas­vu­ryt­mi.

Ke­vääl­lä se kyl­ve­tään ja sa­ma­na vuon­na puh­dis­tus­nii­te­tään ja hoi­de­taan kas­vin­suo­je­lua. Seu­raa­van vuo­den syk­syl­lä sit­ten pui­daan en­sim­mäi­nen sato. Ku­mi­nal­la on yleen­sä kak­si sa­to­vuot­ta, ja jos ne on­nis­tu­vat hy­vin, voi saa­da kol­man­nen­kin. Riip­puu vä­hän sii­tä, mi­ten rik­ka­ruo­hot val­taa­vat pel­lon, Ruis­nie­mi ker­too.

Lä­hin ku­mi­na­pel­to löy­tyy ihan ton­tin reu­nal­ta. Sii­nä oli tänä vuon­na kah­den la­jin ko­kei­lu.

Ko­kei­lin kyl­vää sa­maan ai­kaa här­kä­pa­pua ja ku­mi­naa. Nyt syk­syl­lä pui­tiin här­kä­pa­pu pois, ja ku­mi­na on kas­va­nut siel­lä al­la. Täl­lä ta­val­la saa­tiin pel­los­ta tä­nä­kin vuon­na sa­toa.

Suo­mes­sa vil­jel­lys­tä ku­mi­na­sa­dos­ta me­nee val­ta­o­sa vien­tiin. Kai­kes­ta maa­il­mal­la käy­te­tys­tä ku­mi­nas­ta noin nel­jän­nes on suo­ma­lais­ta, ker­ro­taan trans­farm.fi -si­vus­tol­la. Ku­mi­naa käy­te­tään Eu­roo­pas­sa eri­lai­siin ruo­kiin. Tääl­lä poh­joi­ses­sa se on lä­hin­nä ruis­lei­pien maus­te, mut­ta esi­mer­kik­si Itä­val­las­sa sil­lä maus­te­taan nau­dan­li­haa. Ker­ro­taan myös, et­tä ku­mi­nan sie­me­niä pu­res­ke­le­mal­la on pei­tet­ty al­ko­ho­lin tuok­sua hen­gi­tyk­ses­sä. Toi­saal­ta sil­lä myös maus­te­taan esi­mer­kik­si ak­va­vit-vii­naa, ker­too Wi­ki­pe­dia.

Ruis­nie­mien omas­sa keit­ti­ös­sä ku­mi­naa ei juu­ri­kaan näy, kos­ka vil­je­li­jä saa tuok­sus­ta puin­ti­ai­ka­na tar­peek­seen.

– Var­sin­kin kui­vu­ril­la on ai­ka pis­tä­vä haju, kun sie­me­net läm­pi­ä­vät siel­lä kui­vaus­kaa­pis­sa, Ruis­nie­mi hy­mäh­tää.

Ruis­nie­mi kyl­vi ke­vääl­lä taas run­saas­ti ku­mi­naa, jo­ten hän saa naut­tia aro­meis­ta myös en­si syk­sy­nä.