Pau­lii­na Ruis­nie­mi

LA­VIA

Tiis­tai­na Kan­kaan­pään mu­siik­ki­o­pis­to jär­jes­ti il­ta­soit­to­kon­ser­tin La­vi­an yh­te­näis­kou­lun Aka­te­mia-sa­lis­sa. Noin tun­nin mit­tai­ses­sa kon­ser­tis­sa oli edus­tet­tui­na lä­hes kaik­ki opis­ton soit­ti­met.

– Yleen­sä­hän il­ta­soi­tot ovat As­pin ta­los­sa opis­tol­la, mut­ta tänä tal­ve­na on ko­keil­tu vie­dä nii­tä muil­le paik­ka­kun­nil­le, jot­ta kon­sert­tiy­lei­sö pää­si­si pa­rem­min pai­kal­le. Esi­mer­kik­si La­vi­as­ta ei tule vält­tä­mät­tä läh­det­tyä Kan­kaan­pää­hän, jos nyt oma lap­si ei satu soit­ta­maan, ker­too kon­ser­tin vas­tuu­o­pet­ta­ja Kai­sa Kul­hua.

Ko­kei­lu on saa­nut ylei­söl­tä kii­tos­ta.

Kan­kaan­pään mu­siik­ki­o­pis­tos­sa opis­kel­laan muil­ta­kin lä­hi­a­lu­eil­ta, esi­mer­kik­si Jä­mi­jär­vel­tä ja Hon­ka­jo­el­ta.

– Mo­ti­vaa­ti­on täy­tyy ol­la koh­dil­laan, jot­ta jak­saa opis­kel­la kau­em­paa. Toki myös opis­ton opet­ta­jat voi­vat pi­tää tun­te­ja muu­al­la, jos op­pi­lai­ta on riit­tä­väs­ti, Kul­hua ker­too.

Yk­si pit­kä­mat­ka­lai­nen on koh­ta 17-vuo­ti­as lu­ki­o­lai­nen Aman­da Ruis­nie­mi, joka on ko­toi­sin La­vi­as­ta ja asuu nyt vii­kot Po­mar­kus­sa. Hän on soit­ta­nut mu­siik­ki­o­pis­tos­sa kol­me vuot­ta pi­a­noa ja teh­nyt lau­luo­pin­to­ja pari vuot­ta. Hän lau­laa sekä K12-lau­lu­ryh­mäs­sä et­tä soo­lo­na.

– Ai­kai­sem­min kul­jin van­hem­pien kyy­dil­lä kol­me­kin ker­taa vii­kos­sa. Tun­tien ajan­koh­tiin sai kui­ten­kin vai­kut­taa, ja ne oli­vat usein sa­maan ai­kaan si­sa­rus­ten har­ras­tus­ten kans­sa, Ruis­nie­mi ker­too.

Nyt te­o­ri­a­tun­nit pi­de­tään etä­o­pe­tuk­se­na, ja lau­lu- ja pi­a­no­tun­nit ovat pe­räk­käin. Ruis­nie­mi mat­kus­taa ker­ran vii­kos­sa Po­mar­kus­ta bus­sil­la Kan­kaan­pää­hän ja saa sit­ten isäl­tään kyy­din ta­kai­sin Po­mark­kuun.

Har­ras­tuk­seen me­nee pal­jon ai­kaa, mut­ta läh­te­mi­nen on help­poa.

– Mu­siik­ki­o­pis­tol­la on kiva käy­dä. Siel­lä on hy­vät opet­ta­jat, mu­ka­va il­ma­pii­ri, ja lau­lu­ryh­mäs­sä ta­paa ka­ve­rei­ta, Ruis­nie­mi ke­huu.

Pi­a­nol­la hän soit­taa mie­lel­lään kai­ken­lais­ta.

– Bal­la­dit­kin ovat ki­vo­ja, mut­ta jos­kus on haus­kaa pääs­tä vä­hän hak­kaa­maan, hän ker­too.

Lau­lu­puo­lel­la­kin Ruis­nie­mi pi­tää vaih­te­le­vis­ta me­lo­di­ois­ta, jot­ka so­pi­vat hä­nen omal­le ää­nel­leen. Pai­no­pis­te on hä­nel­lä sel­väs­ti ke­vy­es­sä mu­sii­kis­sa.

Tiis­tain kon­sert­tiin hän osal­lis­tui mo­lem­mil­la inst­ru­men­teil­laan - soit­ta­en ja lau­la­en.

Huh­ti­kuus­sa jär­jes­te­tään il­ta­soi­tot Me­ri­kar­vi­al­la ja Kan­kaan­pään mu­siik­ki­o­pis­tol­la. Ke­vään ai­ka­na on tu­los­sa myös aa­mu­päi­vän kou­lu­lais­kon­sert­te­ja La­vi­aan, Po­mark­kuun, Kar­vi­aan, Hon­ka­jo­el­le ja Jä­mi­jär­vel­le.