Pau­lii­na Ruis­nie­mi

LA­VIA

La­vi­as­sa juh­lit­tiin 200-vuo­ti­as­ta kirk­koa juh­la­val­la mes­sul­la, joka myös te­le­vi­si­oi­tiin. Pas­to­ri Min­na Jär­vi­nen ja las­te­noh­jaa­ja Tai­na Hei­ni­luo­ma oli­vat rek­ry­toi­neet suu­ren mää­rän pai­kal­li­sia avuk­seen. Kai­ken ikäi­siä avus­ta­jia tou­hu­si 3-vuo­ti­aas­ta evan­ke­liu­mi­kir­jan kan­ta­jas­ta 93-vuo­ti­ai­siin kuo­ro­lai­siin. La­vi­an VPK oli avus­ta­mas­sa kir­kos­sa muun mu­as­sa kä­si­oh­jel­mia ja­ka­mal­la ja La­vi­an Mar­tat loih­ti­vat tar­joi­lut mes­sun jäl­kei­seen kah­vi­ti­lai­suu­teen. Kä­si­pa­re­ja oli tar­vit­tu myös kir­kon so­mis­ta­mi­seen.

Muu­si­koi­ta mes­suun tuli myös La­vi­an ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­ta. Kirk­ko­kuo­ro sai avuk­seen lau­lu­vah­vis­tuk­sia Po­mar­kus­ta, kant­to­ri An­ne-Ma­rie Grundsté­nin sekä nuo­ret kan­kaan­pää­läis­muu­si­kot sel­lis­ti Tuu­li Tör­män ja viu­lis­ti Jo­se­fii­na Va­rik­sen. Näis­tä Va­ris soit­ti Tör­män kans­sa du­et­to­na kes­ki­käy­tä­väl­lä ja sä­es­ti kuo­roa par­vel­la.

Janne Koivula ja Juha Kaikkonen ohjasivt tv-tuotantoa.

Janne Koivula ja Juha Kaikkonen ohjasivt tv-tuotantoa.

TV-tuo­tan­toa oh­jaa­mas­sa oli Jan­ne Koi­vu­la Kir­kon vies­tin­näs­tä ja Juha Kaik­ko­nen Ylel­tä. Koi­vu­la vas­ta­si si­säl­lös­tä ja Kaik­ko­nen tek­ni­ses­tä to­teu­tuk­ses­ta. Kaik­ki­aan Ylel­tä oli pai­kal­la 16-hen­ki­nen jouk­ko.

Piis­pa Mari Lep­pä­nen toi­mi mes­sus­sa saar­naa­ja­na ja li­tur­gi­na. Hän on vie­rail­lut La­vi­as­sa usei­ta ker­to­ja ai­kai­sem­min­kin.

– Ai­kai­sem­mil­ta vie­rai­luil­ta­ni on La­vi­as­ta jää­nyt mie­leen va­paa­eh­tois­työ, pai­kal­li­si­den­ti­tee­tin vah­vuus ja nämä iha­nat ti­lat ja kirk­ko, piis­pa ker­too.

– Mi­nus­ta oli mah­ta­vaa, et­tä tääl­tä teh­tiin te­le­vi­si­o­ju­ma­lan­pal­ve­lus, kos­ka täs­sä nä­kyy se, mi­ten seu­ra­kun­ta on osa paik­ka­kun­nan elä­mää. Se ei ole mi­kään eril­li­nen to­del­li­suus.

Piis­pa huo­maut­taa, et­tei täl­lai­sen juh­lan jär­jes­tä­mi­nen on­nis­tui­si il­man va­paa­eh­toi­sia:

– Sii­tä­hän sen seu­ra­kun­nan yh­tey­den ko­ke­mus syn­ty. Toi­vot­ta­vas­ti yh­des­sä te­ke­mi­nen vä­lit­tyy myös te­le­vi­si­os­ta.

Kirkkovieraat Sinikka Aittomäki ja Aila Haikkonen olivat vaikuttuneita messusta. Josefiina Varis soitti viulua ja säesti kuoroa pianolla.

Kirkkovieraat Sinikka Aittomäki ja Aila Haikkonen olivat vaikuttuneita messusta. Josefiina Varis soitti viulua ja säesti kuoroa pianolla.

Kirk­ko täyt­tyi myös vie­rais­ta. Mes­sun tee­ma­na oli kii­tol­li­suus kan­taa. Kirk­ko­vie­raat Si­nik­ka Ait­to­mä­ki ja Ai­la Haik­ko­nen ei­vät epä­röi­neet lis­ta­ta omia kii­tol­li­suu­den koh­tei­taan:

– Isän­maas­ta, ter­vey­des­tä ja lap­sis­ta, Ait­to­mä­ki lu­et­te­lee. Haik­ko­nen nyök­käi­lee vie­res­sä ja li­sää.

– Meil­lä voi­si ol­la täl­lai­nen­kin ti­lan­ne kuin Uk­rai­nas­sa on. Tääl­lä on hy­vin asi­at, ja sii­tä pi­tää ol­la kii­tol­li­nen, Haik­ko­nen muis­tut­taa.

Piispa Mari Leppänen ehti jäädä vielä messun jälkeen juttelemaan seurakuntalaisten kanssa seurakuntakodille.

Piispa Mari Leppänen ehti jäädä vielä messun jälkeen juttelemaan seurakuntalaisten kanssa seurakuntakodille.

Piis­pan­mes­su Kii­tol­li­suus kan­taa esi­te­tään Yle TV1 -ka­na­val­la sun­nun­tai­na 10.9. klo 10 ja Yle Aree­nas­sa.