Sep­po Laak­so

La­via

La­vi­as­sa ha­lu­taan tais­tel­la näi­vet­ty­mis­tä vas­taan. Se tuli sel­väk­si vii­me vii­kon gril­lieh­toos­sa, jon­ka La­vi­a­foo­ru­mi jär­jes­ti jo nel­jän­nen ker­ran. Ja kii­tet­tä­väs­ti kau­pun­gin­val­tuus­ton ryh­mät ja kau­pun­gin joh­to nou­dat­ti­vat kut­sua tul­la kes­kus­te­le­maan seu­tu­kun­nan tar­peis­ta Riut­ta­la-Mus­ta­jo­en ky­lä­ta­lol­le.

En­nen ti­lai­suu­den al­kua Si­nik­ka ja Jou­ni Vi­her­maa ra­ot­ti­vat odo­tuk­si­aan il­las­ta kah­vit­te­lun lo­mas­sa. Puo­li­soit­ten miet­teet oli­vat sa­man­suun­tai­sia:

– Et­tä saa­tais vas­tauk­sia edel­lis­vuo­sien ky­sy­myk­siin, mitä on teh­ty. Jul­ki­sen lii­ken­teen ti­lan­tee­seen jo­tain rat­kai­sua.

– Elä­ke­läi­sil­le kau­pun­gin puo­les­ta toi­min­taa, Si­nik­ka li­sää.

Sinikka ja Jouni Vihermaa olivat tyytyväisiä illan antiin. Vaikka konkreettisia ratkaisuja ei kuultu, toiveita saatiin eteenpäin.

Sinikka ja Jouni Vihermaa olivat tyytyväisiä illan antiin. Vaikka konkreettisia ratkaisuja ei kuultu, toiveita saatiin eteenpäin.

Tar­ja Jans­so­nin, il­lan juon­ta­jan, esit­te­le­mä lis­ta vuo­den ta­kaa oli pit­kä al­ka­en to­rin viih­ty­vyy­des­tä ui­ma­ran­nan ja lii­kun­ta­paik­ko­jen tar­pei­siin. Teh­ty­jen toi­mien lis­ta oli sel­väs­ti ly­hy­em­pi.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­na oli en­si ker­taa mu­ka­na gril­lieh­toos­sa, joka sai hä­nel­tä kii­tos­ta, mut­ta to­si­a­sia oli myön­net­tä­vä:

– Yk­sit­täi­siä asi­oi­ta on saa­tu hoi­det­tua, mut­ta pal­jon on vie­lä hoi­ta­mat­ta.

– Kar­hi­jär­ven par­haak­si yh­dis­tys sai 5 000 eu­ron mää­rä­ra­han en­ti­sen 500 si­jaan, ko­koo­muk­sen Juha Jout­sen­lah­ti huo­maut­ti.

Ari Kuusirannan ja Seppo Pärssisen paistamat makkarat hupenivat hetkessä.

Ari Kuusirannan ja Seppo Pärssisen paistamat makkarat hupenivat hetkessä.

Val­tuus­to­ryh­mien edus­ta­jat luon­neh­ti­vat la­vi­a­lais­ten esit­tä­miä tar­pei­ta koh­tuul­li­sik­si. Vaik­ka konk­reet­ti­sia hank­kei­ta yhä riit­ti, mo­ni­kym­men­päi­nen ylei­sö nos­ti esiin laa­jem­mat­kin toi­met La­vi­an näi­vet­ty­mis­tä vas­taan. Elin­voi­mai­suu­den li­sää­mi­sek­si eh­do­tet­tiin muun mu­as­sa yh­teis­työ­tä mui­den Po­rin reu­na-alu­ei­den kans­sa ja kes­kus­taan yh­te­näis­tä kaa­vaa.

Jul­ki­sen lii­ken­teen puut­tei­ta ei voi­tu si­vuut­taa, kos­ka sen ti­lan­ne on yhä heik­ko. In­nal­la­kaan ei ol­lut rat­kai­sua heti tar­jol­la:

– Voi­daan lu­va­ta sel­vi­tel­lä asi­oin­ti­lii­ken­net­tä.

Lii­ke Nyt -ryh­män edus­ta­ja Niko Vii­na­mä­ki ja­koi la­vi­a­lai­sil­le sym­pa­ti­aa.

– Ker­ran vii­kos­sa ajet­ta­va asi­oin­ti­lin­ja ei ole kal­lis vaih­to­eh­to.

In­na tar­jo­si re­sep­tik­si sit­keyt­tä ja tois­toa.

– Kun asi­ois­ta sään­nöl­li­ses­ti muis­tu­te­taan, joku asia saa­daan eteen­päin.

In­na toi­voi, et­tei kes­kus­te­lu kau­pun­gin niu­kas­ta ra­ha­ti­lan­tees­ta joh­tu­en pai­no­tu lak­kaut­ta­mi­siin, vaan vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta Pori ja Sa­ta­kun­ta nou­se­vat.

Kun siir­ryt­tiin mak­ka­ra­jo­noon, oli ai­ka ar­vi­oi­da il­lan an­tia.

– Kyl­lä kan­nat­ti tul­la, Vi­her­maat va­kuut­ti­vat.

He toi­vo­vat jat­koa vuo­sit­tai­sil­le gril­lieh­toil­le ja esit­tä­vät for­maa­tin ja­los­ta­mis­ta niin, et­tä ylei­söl­le jää enem­män ti­laa.

Juh­la­vuot­taan viet­tä­vä La­vi­an Osuus­pank­ki tar­jo­si kah­vi­tar­peet ja mak­ka­rat. Ky­läyh­dis­tys jär­jes­ti tar­joi­lun ja an­toi ky­lä­ta­lon ti­lat gril­lieh­toon käyt­töön.

La­vi­a­foo­ru­mi

on toi­mi­nut vuo­des­ta 2017 kes­kus­te­lu­a­lus­ta­na ja tie­don vä­lit­tä­jä­nä. Ta­voit­tee­na on koor­di­noi­da la­vi­a­lai­sia ta­pah­tu­mia ja li­sä­tä La­vi­an nä­ky­vyyt­tä kau­pun­gin hal­lin­toon ja ja­kaa tie­toa kun­ta­lai­sil­le. Foo­ru­mi on avoin kai­kil­le ha­luk­kail­le.