Pau­lii­na Ruis­nie­mi

LA­VIA

He­le­na Yrt­ti­a­ho val­mis­te­lee tot­tu­nees­ti pu­bi­aan il­taa var­ten: nap­saut­te­lee va­lo­ja pääl­le, siir­te­lee edel­li­se­nä il­ta­na pes­ty­jä as­ti­oi­ta pai­koil­leen ja leik­kaa he­del­miä val­miik­si. Ko­ke­mus­ta hä­nel­le on ker­ty­nyt ra­vin­to­la-alal­ta usei­den vuo­sien ajal­ta niin maal­ta kuin me­rel­tä­kin.

La­vi­aan elä­mä heit­ti Yrt­ti­a­hon lop­pu­vuon­na 2015. Hän sopi ke­vääl­lä sil­loi­sen ra­vin­to­la Täh­ti­tai­vaan yrit­tä­jän kans­sa, et­tä aloit­tai­si työt vap­pu­na. Työ­vuo­rot­kin oli jo so­vit­tu, mut­ta sit­ten tuli tie­to, et­tä yri­tys ei jat­ka­kaan toi­min­taan­sa. Yrt­ti­a­ho al­koi hau­du­tel­la baa­rin os­ta­mis­ta mel­ko pian, mut­ta moot­to­ri­pyö­rä­on­net­to­muu­den ta­kia asia siir­tyi. Syk­syl­lä hän sit­ten os­taa pät­käyt­ti baa­rin La­vi­as­ta.

Re­mont­tia ei tar­vin­nut teh­dä ko­vin­kaan pal­jon: sei­nät maa­lat­tiin ja baa­ri­tis­kiä tuu­nat­tiin. Jou­lu­kuus­sa 2016 avat­tiin ra­vin­to­la Cat, jos­ta saa olut­ta ha­nas­ta ja jos­sa soi koko ajan mu­siik­ki.

– Mi­nua ja ys­tä­vää­ni kut­sut­tiin kis­soik­si. Lai­toin sit­ten ni­men vä­hän kiu­sal­la­ni, Yrt­ti­a­ho pal­jas­taa.

Yrt­ti­a­ho ku­vai­lee ra­vin­to­laa ren­nok­si pu­bik­si, jos­sa voi pe­lail­la ja seu­rus­tel­la.

Asi­ak­kai­ta käy ihan tei­neis­tä elä­ke­läi­siin as­ti. Al­kuil­las­ta voi käy­dä van­hem­pia las­ten­sa kans­sa juo­mas­sa ko­kis­ta. Ka­ra­o­keil­ta­na vä­hän vil­liin­ny­tään ja tans­si­taan pöy­dil­lä, Yrt­ti­a­ho ku­vai­lee tun­nel­maa.

Ke­säl­lä eni­ten vä­keä on sa­tei­si­na päi­vi­nä.

– Jos on läm­min­tä, ih­mi­set ovat jär­vel­lä ja mö­keil­lään, mut­ta jos sa­taa, he tu­le­vat tän­ne, Yrt­ti­a­ho nau­raa.

Juo­ma­puo­lel­la on­nis­tuu mel­ko­lail­la kaik­ki. Vaik­ka olut­ta me­nee­kin eni­ten, myös eri­lai­sia se­koi­tuk­sia me­nee.

– Olen saa­nut ihan sheik­kail­la­kin, man­sik­ka­mar­ga­ri­ta ja pina co­la­daa on men­nyt, Yrt­ti­a­ho ker­too.

Tal­vi­nen suo­sik­ki on Fi­re­ball-li­köö­ril­lä te­räs­tet­ty glögi.

Yrt­ti­a­hol­la on sil­loin täl­löin työn­te­ki­jä, mut­ta pää­sään­töi­ses­ti hän pi­tää huus­hol­lia pys­tys­sä it­sek­seen. Synt­tä­ri­vii­kon­lop­pu­na ja uu­te­na­vuon­na hän suun­nit­te­lee jär­jes­tys­mie­hen hank­ki­mis­ta, jot­ta voi­si ol­la au­ki pi­dem­pään.

Pelk­kää ruu­suil­la tans­si­mis­ta ky­lä­baa­rin pi­tä­mi­nen ei ole ol­lut. Viik­koa en­nen en­sim­mäis­tä ko­ro­na­sul­kua mur­to­var­kaat put­sa­si­vat baa­ris­ta muun mu­as­sa vii­nat, ka­ra­o­ke­lait­teet ja pe­li­ko­neen.

– Pe­li­ko­ne löy­tyi seu­raa­va­na päi­vä­nä Po­ris­ta. Olin juu­ri tyh­jen­tä­nyt sen, kos­ka ne­kin oli­vat me­nos­sa kiin­ni.

Ra­haa var­kaat ei­vät mu­kaan­sa saa­neet.

– Nii­tä säi­ly­tän tuol­la, ja sin­ne ei mene ku­kaan, Yrt­ti­a­ho osoit­taa jä­re­ää hol­vi­aan, joka on pe­ru­ja sii­tä, kun ti­lois­sa toi­mi pank­ki.

Myös maa­il­man­ti­lan­ne nä­kyy Ca­tis­sa.

– Os­to­voi­ma on vä­hen­ty­nyt. Ku­lut nou­se­vat, ei­kä asi­ak­kail­la ole enää va­raa käy­dä ar­ki­sin sa­mal­la ta­val­la kuin en­nen, Yrt­ti­a­ho har­mit­te­lee.

Hin­nat nou­se­vat myös baa­rin­pi­tä­jäl­le. Juo­mia ei os­te­ta tu­kus­ta­kaan sa­mal­la hin­nal­la kuin en­nen.

Vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta ih­mi­set saa­vat jat­ka­maan.

– Asi­ak­kaat­han ovat iha­nia. Tääl­lä on tosi pal­jon sel­lais­ta po­ruk­kaa, jot­ka aut­ta­vat tar­vit­ta­es­sa ja toi­mi­vat vä­hän järk­kä­rei­nä­kin, Yrt­ti­a­ho ker­too ja esit­te­lee baa­rin pää­dys­sä roik­ku­vien ni­mi­koi­tu­jen tuop­pien ri­vis­töä.

Tänä syk­sy­nä Yrt­ti­a­ho on vä­hän hi­das­ta­nut tem­poa ja pi­tää baa­ria au­ki enää nel­jä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa. Pit­kät päi­vät al­koi­vat käy­dä jo ter­vey­den pääl­le. Baa­ri on myös myyn­nis­sä ja Yrt­ti­a­ho et­sii jat­ka­jaa. Mi­täs sit­ten, kun os­ta­ja löy­tyy?

– En­sim­mäi­sek­si minä pi­dän lo­maai ja sit­ten mie­ti­tään. En minä ko­vin­kaan pal­joa ole vie­lä us­kal­ta­nut suun­ni­tel­la, hän sum­maa.

Myyn­ti­pää­tök­ses­tä huo­li­mat­ta Hel­lu pal­ve­lee tis­kin ta­ka­na en­ti­seen mal­liin. Nii­tä vil­le­jä ka­ra­o­keil­to­ja­kin on suun­ni­tel­tu sekä täl­le et­tä seu­raa­val­le kuul­le.