An­ni­na Lön­n­berg

Noor­mar­kun ur­hei­lu­ken­täl­le on juu­ri val­mis­tu­nut uu­tu­kai­nen ki­os­ki­ra­ken­nus. Ra­ken­nus sei­soo sa­mal­la pai­kal­la, jos­sa oli ai­em­min ur­hei­lu­seu­ran siir­ret­tä­vä, pe­rä­kär­ry­mal­li­nen ki­os­ki. Se oli kui­ten­kin tul­lut tien­sä pää­hän, jo­ten sen käy­tös­tä luo­vut­tiin.

Noor­mark­ku­lai­sen Tomi Leh­to­sen po­jat Jas­per ja Joo­na­tan pe­laa­vat seu­ras­sa jal­ka­pal­loa ja isä päät­ti lah­joit­taa yri­tyk­sen­sä LT-Säh­kön kaut­ta seu­ral­le uu­den ki­os­kin.

– Uu­si ki­os­ki on teh­ty puu­ta­va­ras­ta ja se koot­tiin hal­lim­me pi­has­sa tal­koo­ka­ve­rei­den avus­ta­ma­na. Vii­me vii­kol­la ki­os­ki kul­je­tet­tiin pai­koil­leen be­to­ni­tii­lien pääl­le, jo­hon oli ai­em­min jo ta­sat­tu sil­le so­pi­va paik­ka, Tomi Leh­to­nen to­te­aa.

Yrit­tä­jä ja seu­ra-ak­tii­vi luo­vut­ti ki­os­kin avai­met vii­me vii­kol­la Koi­tol­le. Noor­mar­kun Koi­ton pu­heen­joh­ta­ja Sai­da Iso­kal­lio ot­ti lah­joi­tuk­sen kii­tol­li­suu­del­la vas­taan.

– Koko pro­ses­si ete­ni vauh­dik­kaas­ti, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta odo­tam­me jo in­nol­la, et­tä pää­sem­me myy­mään siel­tä en­sim­mäi­set kah­vit.

Ki­os­kil­la on suu­ri mer­ki­tys ot­te­lui­ta seu­raa­vil­le sekä huol­to­jouk­ko­jen van­hem­mil­le ja kat­so­jil­le.

– Sekä tie­ten­kin ai­van nuo­rem­pien ju­ni­o­ri­jouk­ku­ei­den pe­laa­jil­le. Ki­os­ki on osa seu­ran va­rain­han­kin­taa, sil­lä ki­os­kin tuot­to me­nee ly­hen­tä­mät­tö­mä­nä ju­ni­o­ri­jouk­ku­eil­le, Iso­kal­lio to­te­aa.

Jo­kai­nen jouk­kue voi hyö­dyn­tää ki­os­kia ta­pah­tu­mis­saan.

– Edus­tus­jouk­ku­een pe­leis­sä ki­os­kia pi­de­tään ju­ni­o­ri­jouk­ku­ei­den kans­sa yh­teis­voi­min, ja va­rat ja­e­taan ju­ni­o­reil­le.