An­ni­na Ruo­kos­ki

AH­LAI­NEN

Apu­rin ovi kävi tiu­haan Ah­lai­sis­sa maa­nan­tai­na kel­lo 12 al­ka­en, jol­loin SPR Ah­lais­ten uu­den toi­mi­pis­teen ys­tä­vä­kah­vi­la vi­ral­li­ses­ti ava­si oven­sa en­ti­sel­lä ter­vey­sa­se­mal­la. En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la kah­vi­las­sa vie­rail­lei­ta hem­mo­tel­tiin niin suo­lai­sel­la pii­ra­kal­la kuin kau­niil­la täy­te­ka­kul­la kah­vin pai­nik­kee­na.

Kah­vit­te­lun lo­mas­sa kä­vi­jät muis­te­li­vat, kuin­ka oli­vat ai­em­min odot­ta­neet sa­mai­ses­sa ti­las­sa lää­kä­riin tai ham­mas­lää­kä­riin pää­syä.

– Uu­det, omat ti­lat ovat tar­peen, sil­lä näin saam­me esi­mer­kik­si kaik­ki ta­va­rat sa­man ka­ton al­le, to­te­si An­ne Tam­mis­to Ah­lais­ten SPR:stä.

– Ja omien ti­lo­jen an­si­os­ta voim­me myös ke­hit­tää toi­min­taam­me, jat­koi Sir­pa Tam­mi­nen.

Joka maa­nan­tai­seen ys­tä­vä­kah­vi­laan kut­su­taan kaik­ki, jot­ka vain pai­kal­le eh­ti­vät.

– Kah­vi­la on au­ki kel­lo 12–15 ja jo­kai­sel­le ker­ral­le on suun­ni­tel­tu jon­kin­lais­ta tee­maa, ku­ten yh­teis­lau­lua, tie­to­kil­pai­lua, le­vy­raa­tia, as­kar­te­lua, mind­ful­nes­siä tai lu­ku­pii­riä. Kah­vi­lan kä­vi­jät toi­vot­ta­vas­ti esit­tä­vät myös omia toi­vei­taan, jot­ta toi­min­nas­ta saa­daan mie­luis­ta, to­te­aa ah­lais­lai­nen so­si­o­no­mi­o­pis­ke­li­ja Eli­sa Schil­kin, joka on opis­ke­lu­jen­sa kaut­ta in­nos­tu­nut myös va­paa­eh­tois­toi­min­nas­ta.

– Aja­tuk­se­nam­me on saa­da myös ker­ran kuu­kau­des­sa niin sa­not­tu ter­veys­pis­te, jos­sa mi­ta­taan ve­ren­pai­nei­ta tai voi kes­kus­tel­la ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­hen­ki­lön kans­sa esi­mer­kik­si lääk­keis­tään tai muu­ten omis­ta tun­te­muk­sis­taan, Sir­pa Tam­mi­nen ker­too.

– Ter­veys­pis­teen yl­lä­pi­tä­jä on vie­lä ha­ku­ses­sa, jo­ten jos täl­lai­nen va­paa­eh­tois­työ kiin­nos­taa, kan­nat­taa ol­la yh­tey­des­sä, Tam­mi­nen jat­kaa.

Ämt­töös­tä kah­vil­la poi­ken­neet Mir­ja ja Ta­pio Lei­no ot­ta­vat ilol­la vas­taan ys­tä­vä­kah­vi­lan an­ti­met ja suun­nit­te­le­vat poik­ke­a­van­sa kah­vi­las­sa tu­le­vai­suu­des­sa­kin.

– Maa­nan­tai on juu­ri hyvä päi­vä, kun sil­loin tu­lee käy­tyä ky­läl­lä kau­pas­sa­kin, he to­te­a­vat.

Ys­tä­vä­kah­vi­lan li­säk­si Ah­lais­ten SPR:n ak­tii­vit ai­ko­vat jär­jes­tää uu­tu­kai­sis­sa ti­lois­saan myös muun mu­as­sa kou­lu­tuk­sia ja jo­ka­lau­an­tai­nen hä­vik­ki­ruo­an ja­ke­lu ta­pah­tuu myös siel­lä.

– Kun­han saam­me keit­ti­öön vie­lä hel­lan, voim­me teh­dä jos­kus myös ruo­kaa, jota olem­me jos­kus hä­vik­ki­ruo­as­ta teh­neet ja tar­joil­leet kä­vi­jöil­le, ak­tii­vit poh­ti­vat.

Keit­ti­ö­ti­lat ovat ra­ken­tu­neet en­ti­seen lää­kä­rin vas­taa­not­to­huo­nee­seen, ja siel­lä on muu­ten jo lä­hes kaik­ki tar­peel­li­nen, ku­ten kak­si jää­kaap­pi-pa­kas­ti­nyh­dis­tel­mää, mut­ta hel­la to­si­aan puut­tuu.

– Jos­pa joku ha­lu­ai­si sen meil­le lah­joit­taa, SPR:n väki vink­kaa hy­myil­len.