An­ni­na Ruo­kos­ki

AH­LAI­NEN

Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta päät­ti tiis­tai­na, et­tä Ah­lais­ten mo­ni­toi­mi­ta­lon han­kin­ta kes­key­te­tään kus­tan­nu­sar­vi­on ylit­ty­mi­sen ta­kia. Li­säk­si tek­ni­nen lau­ta­kun­ta päät­ti, et­tä han­ket­ta vie­dään eteen­päin esi­te­tyn jat­ko­ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti. Jat­ko­ai­ka­tau­lu toi­mii niin, et­tä ku­lu­van vuo­den lop­puun men­nes­sä suun­ni­tel­mat ja­los­te­taan lop­puun ja uu­si urak­ka­kil­pai­lu­tus jär­jes­te­tään en­si vuo­den alus­sa. Ra­ken­ta­mi­sen ajan­koh­ta tä­män ai­ka­tau­lun mu­kaan oli­si ke­säs­tä 2024 ke­sään 2025.

Ah­lais­ten mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­nus­han­ket­ta esi­tet­tiin kes­key­tet­tä­väk­si, sil­lä avoi­mel­la tar­jous­me­net­te­le­lyl­lä saa­tu­jen tar­jous­ten pe­rus­teel­la ra­ken­nus­kus­tan­nuk­set nou­si­vat noin 2,3 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Alun pe­rin ta­lous­ke­hyk­sis­sä oli va­rat­tu 3,2 mil­joo­naa mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­seen.

Ah­lais­ten kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tyk­sen jä­se­net, ky­läyh­dis­tyk­sen väki ja muut ky­lä­läi­set ovat erit­täin tuoh­tu­nei­ta vii­vy­tyk­ses­tä, sil­lä Po­rin kau­pun­gis­sa teh­dään myös pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä vuon­na 2024.

– Käy­kö täs­sä taas lo­pul­ta niin, et­tä pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä koko han­ke tip­puu in­ves­toin­neis­ta, mikä on kau­pun­gin pe­rim­mäi­nen aja­tus ja tah­to­ti­la. Sen ha­lu­am­me tie­tää, miet­ti­vät ky­läyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Aki Grön­dahl ja yh­dis­tyk­sen ak­tii­vi Kris­tii­na Åker­lund.

– Tun­tuu, et­tä mei­dät on ve­det­ty jo kak­si ker­taa ai­em­min täs­sä asi­as­sa mu­taan, mut­ta olem­me yh­teis­työl­lä ja ak­tii­vi­sel­la vai­kut­ta­mi­sel­la nous­seet mu­das­ta ja Ah­lais­ten mo­ni­toi­mi­ta­lo oli jo ku­lu­van ja tu­le­van vuo­den ta­lou­sar­vi­ois­sa. Olem­me kui­ten­kin val­mii­ta edel­leen te­ke­mään työ­tä mo­ni­toi­mi­ta­lon eteen. On­han asia nyt niin, et­tä meil­lä on kou­lu­ti­la, jos­sa on toi­mi­va lii­kun­ta­sa­li ja läm­mi­tys­jär­jes­tel­mää­kin on nyt kor­jat­tu. Kou­lu on lä­hel­lä käyt­tä­ji­ään. Mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen yh­te­nä pe­rus­tee­na oli päi­vä­ko­din siir­ty­mi­nen myös näi­hin ti­loi­hin. Sa­mal­la talo oli­si toi­mi­nut ky­län olo­huo­nee­na ja har­ras­te­ti­la­na. Mik­si ai­na näil­le kau­pun­gin reu­na-alu­eil­le lai­te­taan täl­lai­sia pai­nei­ta, mik­si mei­dän pi­tää koko ajan tais­tel­la,

En­si maa­nan­taik­si on kut­sut­tu yh­teis­pa­la­ve­ri, jo­hon ky­läyh­dis­tys yrit­tää saa­da myös kau­pun­gin­joh­ta­jan mu­kaan.

– Olem­me val­miit edel­leen te­ke­mään työ­tä tä­män asi­an hy­väk­si.