Timo Sa­vu­nen

Ah­lai­nen

Tuo­mas In­ko­vaa­ra sei­soo Ah­lai­sis­sa ruis­pel­lon lai­dal­la ja pu­dis­te­lee pää­tään. Tun­nel­ma on kuin Sep­po Rä­dyl­lä Sak­sas­sa, ei­kä se joh­du nuo­ren Ee­tu-po­jan osaa­vis­ta ot­teis­ta pui­mu­rin ra­tis­sa.

En­sim­mäi­nen kom­ment­ti on pai­no­kel­vo­ton, mut­ta seu­raa­va jo loh­dul­li­sem­pi.

– Kyl­lä näis­tä vie­lä jo­tain pe­las­te­taan, sa­noo In­ko­vaa­ra kat­sel­les­saan kä­del­lään le­pää­vää täh­kää.

Syys­kuun al­ku ei to­del­la­kaan ole ru­kiin puin­nin nor­maa­li ai­ka. Li­säk­si pui­mat­ta ovat lä­hes kaik­ki muut­kin vil­jat, niin oh­rat kuin kau­rat­kin. Tuo­mas In­ko­vaa­ral­la omaa pui­ta­vaa on 180 heh­taa­rin ver­ran ja li­säk­si vie­lä rah­ti­puin­tia muu­ta­ma kym­me­nen heh­taa­ria li­sää.

-–Jo­han täs­sä on tois­ta­kym­men­tä heh­taa­ria pui­tu, Tuo­mas nau­rah­taa.

Val­ta­o­sal­la vil­je­li­jöis­tä ti­lan­ne on sama. Vas­ta mur­to-osa on kor­jat­tu­na.

Al­ku­tuot­ta­jat ovat tot­tu­neet sii­hen, et­tä ke­leil­le ei voi mi­tään. Mut­ta se ei pois­ta sitä lie­väs­ti sa­not­tu­na har­mi­tus­ta, kun rank­ka­sa­teet te­ke­vät täs­mäis­kun kes­kel­le kor­juu­ai­kaa. Ja näin sa­teis­ta syk­syä ei ole ko­et­tu mies­muis­tiin.

– Kuu­lem­ma mo­nis­sa pai­kois­sa la­koon men­neet vil­jat ovat al­ka­neet itää uu­des­taan. Se on sit­ten kyl­lä te­ke­mä­tön paik­ka, Tuo­mas In­ko­vaa­ra miet­tii.

Oman mur­heen­sa tuo­vat kui­va­tus­kus­tan­nuk­set. Mitä kos­te­am­paa vil­ja on, sitä kau­em­min kui­vu­rit jy­li­se­vät.

– Vii­mei­sin­tä kuor­maa kui­va­tel­tiin kak­si­tois­ta tun­tia, ja öl­jy­pol­tin vie sen 40 lit­raa tun­nis­sa. Kyl­lä se näil­lä polt­to­öl­jyn hin­noil­la pis­tää vä­hän miet­ti­mään.

Ken­täl­tä on kuu­lu­nut vies­tiä, et­tä jot­kut os­ta­jat ot­ta­vat vas­taan jo puin­ti­kui­vaa­kin vil­jaa. Täl­löin vält­tyy kui­va­tus­kus­tan­nuk­sil­ta, mut­ta mo­nia epäi­lyt­tää lo­pul­li­nen myyn­ti­hin­ta.

Ku­ten kaik­ki vil­je­li­jät, Tuo­mas In­ko­vaa­ra­kin on tut­ki­nut vii­me ai­koi­na sää­kart­to­ja sil­mä ko­va­na. Pil­vien vä­lis­tä ken­ties pil­kis­tää­kin jo au­rin­ko.

– Lop­pu­viik­ko näyt­täi­si ole­van pou­tai­nen. Sit­ten kyl­lä pai­ne­taan täy­sil­lä ja pit­kää päi­vää!

Elo­kuun lo­pul­la on eri­tyi­ses­ti Län­si- ja Ete­lä-Suo­mes­sa, Hä­mees­sä ja Pir­kan­maal­la sa­ta­nut ran­kas­ti. Myös Poh­jan­maal­la ja Ete­lä-Poh­jan­maal­la on saa­tu sa­det­ta pal­jon elo­kuun ai­ka­na. Kaik­kia vil­ja­la­je­ja on pääs­ty pui­maan ja ar­vi­ol­ta 30 pro­sent­tia alas­ta on kor­jat­tu. Pi­sim­mäl­lä puin­nit ovat Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Kes­ki-Poh­jan­maal­la, Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Ete­lä-Suo­men alu­eel­la.

– Ajan­koh­taan näh­den puin­nit ovat vii­kos­ta kah­teen ta­va­no­mai­ses­ta myö­häs­sä pait­si Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Sa­ta­kun­nas­sa, Ete­lä-Sa­vos­sa ja ai­van ete­läi­sim­mäs­sä Suo­mes­sa. Sa­teet kui­ten­kin vii­väs­tyt­tä­vät puin­tien edis­ty­mis­tä ja osal­la pel­lois­ta on ris­ki­nä, et­tä sato jää kor­jaa­mat­ta, osit­tain myös pa­han jäl­ki­ver­son­nan ja rik­ka­kas­vien lä­pi­kas­vun ta­kia, ker­rot­tiin Pro­ag­ri­an tie­dot­tees­sa vii­me vii­kon lo­pul­la.