An­ni­na Ruo­kos­ki

AH­LAI­NEN

Odo­tet­tu ta­pah­tu­ma Ah­lais­ten mark­ki­noil­la on eh­dot­to­mas­ti ky­län Äm­män tai Äi­jän va­lin­ta. Ky­läyh­dis­tyk­sen va­lit­se­ma kun­ni­a­mai­nin­ta an­ne­taan ky­län eteen työ­tä tai va­paa­eh­tois­työ­tä teh­neel­le hen­ki­löl­le. Tänä vuon­na va­lit­tiin Ah­lais­ten Äm­mä ja kun­ni­an sai muun mu­as­sa SPR:n Ah­lais­ten osas­ton ak­tii­vi An­ne Tam­mis­to.

An­ne Tam­mis­to on ele­men­tis­sään heti va­lin­tan­sa jäl­kei­se­nä maa­nan­tai­na. Vas­ta­tes­saan pu­he­li­meen hän ker­too, ole­van­sa tu­los­sa hen­ki­sen tuen ryh­män teh­tä­väl­tä muu­al­ta Sa­ta­kun­nas­ta ko­tiin päin.

– Aut­ta­mi­sen halu on se, mikä vie mi­nua eteen­päin. Ha­lu­an, et­tä kai­kil­la oli­si hyvä ol­la ja sen ta­kia yri­tän it­se ai­na­kin kan­taa kor­te­ni ke­koon sen osal­ta. Olen mo­nes­sa mu­ka­na, SPR:n li­säk­si muun mu­as­sa VPK:n en­si­vas­te­ryh­mäs­sä. Koen, et­tä näi­den kaut­ta teh­dään hy­vää ihan koko ky­läl­le. Kun esi­mer­kik­si teem­me tur­val­li­suus­suun­ni­tel­maa tai muu­ta sel­lais­ta, pal­ve­lee se kaik­kia asuk­kai­ta, hän miet­tii.

Tam­mis­to te­kee va­paa­eh­tois­työ­tä myös Ah­lais­ten ul­ko­puo­lel­la.

– Esi­mer­kik­si juu­ri tämä hen­ki­sen tuen -ryh­mä on yk­si sel­lai­nen.

Pal­jas­jal­kai­nen ah­lais­lai­nen tie­tää, et­tä mo­nel­la yh­dis­tyk­sel­lä ja seu­ral­la on ny­kyi­sin haas­tei­ta saa­da uut­ta vä­keä toi­min­taan­sa. An­ne Tam­mis­ton lää­ke asi­aan on, et­tä kaik­ki uu­det jä­se­net ote­taan alus­ta al­ka­en ak­tii­vi­ses­ti mu­kaan.

– Yhä enem­män voi­si ih­mi­sil­tä suo­raan ky­syä, et­tä läh­ti­sit­kö mu­kaan täl­lai­seen toi­min­taa, ja jos saa uu­den ih­mi­sen mu­kaan, hä­nel­le pi­tää an­taa vas­tuul­li­sia ja mie­lek­käi­tä teh­tä­viä sekä kuun­nel­la, min­kä­lai­sia ke­hi­ty­seh­do­tuk­sia hä­nel­lä on.

Ah­lais­ten Apu­ri on yk­si uu­si­mis­ta SPR:n toi­min­ta­ta­vois­ta ky­läs­sä, se avau­tui huh­ti­kuus­sa. Koko ky­län koh­taa­mis­pai­kan toi­min­taa ke­hi­te­tään jat­ku­vas­ti. Seu­raa­vak­si ovet ava­taan nuo­ri­sol­le ker­ran vii­kos­sa.

– Kun­han saam­me tä­hän hy­vät ve­tä­jät. Ter­veys­pis­te avau­tuu Apu­ris­sa 9. syys­kuu­ta. Li­säk­si Apu­ris­sa toi­mii ys­tä­vä­kah­vi­la ja hä­vik­ki­ruo­an jako, An­ne sa­noo ja pai­not­taa, et­tä ei­hän hän näi­tä yk­sin saa ai­kaan, vaan yh­teis­työl­lä mui­den kans­sa.

– Va­paa­eh­tois­toi­min­ta on en­nen kaik­kea yh­teis­työ­tä.