Toini Pöysti Innsbruckissa vuonna 1964.

Toini Pöysti Innsbruckissa vuonna 1964.

Toini Pöysti

Toi­ni Pöys­ti (o.s. Mik­ko­la) syn­tyi 1. hei­nä­kuu­ta 1933 Ah­lais­ten Kel­lah­del­la, mis­sä hän myös eli lä­hes koko pit­kän elä­män­sä. Pien­ti­lal­la si­sa­ruk­sia oli pe­rä­ti yk­si­tois­ta, ja kan­sa­kou­lun jäl­keen Toi­ni pää­si töi­hin lä­hei­seen Sy­vä­lah­den kar­ta­noon. Al­kuun emän­nän apu­lai­sek­si, mut­ta lie­kö jo sil­loin huo­mat­tu luon­tai­nen toi­me­li­ai­suus ja fyy­si­nen lah­jak­kuus, sil­lä var­sin pian hä­net otet­tiin myös ti­lan ul­ko­töi­hin – ja oli­han hän jo isän­sä kans­sa ol­lut mu­ka­na met­sä­töis­sä­kin.

Haluatko lukea koko artikkelin?