Han­nu Num­me­lin

AH­LAI­NEN

Tiis­tai­sin kel­lo 13 ko­koon­tuu Ah­lais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dil­la iloi­nen jouk­ko. Seu­ra­kun­ta­pii­ri­hän se siel­lä on vii­kot­tai­ses­sa ta­paa­mi­ses­saan. Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä An­ne Saa­ri­nen ker­too, et­tä kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta pii­riin, jos­sa tun­nel­ma ei ole lain­kaan jäyk­kä tai vi­ral­li­nen.

Pai­kal­la on täl­lä ker­taa kym­men­kun­ta seu­ra­kun­ta­lais­ta, joka on var­sin tyy­pil­li­nen pää­lu­ku. Pul­la­kah­vit kuu­lu­vat tie­tys­ti asi­aan. Kaik­ki mak­sa­vat kah­vin­sa, jo­ten seu­ra­kun­nan kuk­ka­roa ei ra­si­te­ta. Kai­ken­lai­sis­ta asi­ois­ta kes­kus­tel­laan, mut­ta var­si­nai­nen po­li­tiik­ka ja po­liit­ti­set kan­na­no­tot jä­te­tään toi­sil­le foo­ru­meil­le.

Kirk­ko­vuo­si luon­nol­li­ses­ti vai­kut­taa pu­hee­nai­hei­siin. An­ne Saa­ri­nen pi­tää usein leik­ki­mie­lis­tä vi­sai­lua, jol­la saa­daan hie­man he­rä­tel­tyä har­mai­ta ai­vo­so­lu­ja. Mo­nel­le seu­ra­kun­ta­pii­ri­läi­sel­le ta­paa­mi­nen on jon­kin­lai­nen hen­ki­rei­kä, jota odo­te­taan har­taas­ti. Seu­ra­kun­ta­pii­ri on­kin ko­koon­tu­nut jo kym­me­nien vuo­sien ajan.

Ti­lai­suus pää­te­tään vir­rel­lä, jota osal­lis­tu­jat saa­vat eh­dot­taa. Täl­lä ker­taa pää­tös­vir­te­nä on Timo Van­ha­lan toi­vo­ma vir­si 971, joka tun­ne­taan myös ni­mel­lä ”Suo­je­lu­sen­ke­li”.