Han­nu Num­me­lin

Ah­lai­nen

Rei­jo ja Tyt­ti Män­nis­tö asu­vat edel­leen vi­ral­li­ses­ti Po­rin kau­pun­gis­sa, Van­hal­la­koi­vis­tol­la. Käy­tän­nös­sä he ovat kui­ten­kin asu­neet jok­seen­kin yh­tä vah­vas­ti Ah­lai­sis­sa jo muu­ta­man vuo­den. Kun Van­han­koi­vis­ton asun­to on myy­ty, voi­vat Män­nis­töt teh­dä muut­toil­moi­tuk­sen.

Rei­jo ja Tyt­ti et­si­vät taan­noin ta­loa, jon­ka yh­tey­des­sä on jon­kin­lai­nen vers­tas tai hal­lin ta­pai­nen. Ah­lai­sis­ta löy­tyi­kin sel­lai­nen. Talo on alun pe­rin teh­ty 1880-lu­vul­la. Pi­has­sa on van­ha na­vet­ta­ra­ken­nus sekä hal­li, jos­sa on noin 200 ne­li­ö­met­riä ti­laa Rei­jon au­to­har­ras­tuk­sel­le.

– Bo­nuk­se­na tuli vie­lä Ah­lais­ten Ete­lä­jo­ki, joka vir­taa ai­van ta­lon vie­res­sä. Lä­hel­lä on myös Ran­ta­kau­pun­ki eli Vaaks­hol­ma. Se on har­vi­nai­suus, jos­sa on ti­he­ää pie­ni­muo­tois­ta asu­tus­ta kes­kel­lä maa­seu­tua, Män­nis­töt to­te­a­vat.

Putki-Repa ja nakkilalainen kivi.

Putki-Repa ja nakkilalainen kivi.

Hannu Nummelin

Si­säl­tä ta­los­ta löy­tyy muu­ta­ma yl­lät­tä­vä asia. Huo­neet ovat ra­ken­nuk­sen ikä huo­mi­oi­den kor­ke­an­puo­lei­set eli noin 260 sent­ti­met­riä. Ma­kuu­huo­nees­sa on hie­no rus­ke­al­la kaa­ke­lil­la pin­noi­tet­tu kak­luu­ni ja tu­pa­keit­ti­ös­sä lei­vi­nuu­ni-puu­hel­la sa­maa ma­te­ri­aa­lia.

– Kun sei­niä peit­tä­nyt pin­ko­pah­vi pois­tet­tiin, tu­li­vat nä­ky­viin hie­not ja ai­van ter­veet hir­ret.

Tyt­ti ker­too, et­tä muu­ta­mia nau­lo­ja piti nyp­piä sei­nis­tä. Hä­nen nau­rus­taan ja jäl­jis­tä sei­nis­sä voi­daan pää­tel­lä, et­tä nau­lo­ja lie­nee ol­lut pi­kem­min­kin muu­ta­mia sa­to­ja. Nii­tä nä­kyy vie­lä­kin, mut­ta mi­tä­pä tuos­ta.

Tytti Männistö ja pihasauna.

Tytti Männistö ja pihasauna.

Hannu Nummelin

Rei­jo on elä­köi­ty­nyt Po­rin ve­si­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­ta. Tyt­ti jat­kaa vie­lä työ­e­lä­mäs­sä. Hän on Po­rin var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­lu­vas­taa­va ja kul­kee kes­kus­tas­sa, mil­loin ei tee etä­työ­tä ko­to­na. Kei­nu­tuo­lia ei Rei­jon tu­vas­sa näy, ei­kä sii­nä ai­na­kaan isän­tä­pa­ri eh­ti­si is­tu­maan. Nak­ki­las­ta on sen si­jaan tuo­tu eri­koi­sen nä­köi­siä ki­viä pi­han ko­ris­teek­si.

Piha on muu­ten­kin hy­väl­lä maul­la ra­ken­net­tu puu­ta ja luon­non­ki­veä käyt­tä­en. Isom­pia pui­ta ei ton­til­la näy lu­kuun ot­ta­mat­ta muu­ta­maa so­ti­laal­li­sen suo­ras­sa ri­vis­sä sei­so­vaa tui­jaa. Niin tu­hat­tai­tu­ri kuin on­kin, ei edes Rei­jo saa pui­ta kas­va­maan pi­ka­vauh­tia suu­rek­si.

Ra­ken­nus­töi­den li­säk­si Rei­jol­la on ko­ke­mus­ta me­tal­li­töis­tä ja put­ki­mie­hen am­ma­tis­sa­han hän myös eh­ti ol­la. Au­to­jen kor­jaus­ta mies on teh­nyt lä­hin­nä il­ta­hom­mi­na ja har­ras­tuk­se­na. Pie­nes­sä 200 ne­li­ö­met­rin hal­lis­sa voi­daan­kin näh­dä suo­ja­peit­tei­den al­la hen­ki­lö­au­ton muo­toi­sia ko­hou­mia, re­mont­tia odot­ta­mas­sa.

Olohuoneen kakluuni lämmittää edelleen.

Olohuoneen kakluuni lämmittää edelleen.

Hannu Nummelin

Van­ho­jen ra­ken­nus­ten kun­nos­ta­jia on jos­ta­kin syys­tä osu­nut naa­pu­rus­toon kaik­ki­aan nel­jä. Li­säk­si Ah­lais­ten nuo­ri­so­seu­ra kun­nos­taa lä­hi­naa­pu­ris­s­sa van­haa kaup­pa­ra­ken­nus­ta ja ra­ken­taa vä­hän uut­ta­kin. Ta­lon ni­mek­si tu­lee Ky­lä­hel­mi. Näis­tä ker­rom­me myö­hem­min li­sää.