Ah­lai­nen

39. Ah­lais­ten ju­han­nus­pe­li on sa­doil­le ah­las­lai­sil­le pe­rin­net­tä, tapa viet­tää ju­han­nus­ta. Jär­jes­tä­jät ovat var­mo­ja, et­tä paik­ka­kun­nan ja lä­hi­seu­dun väki saa­puu jäl­leen hy­vä­hen­ki­sen ju­han­nuk­sen viet­toon.

Ah­lais­ten ju­han­nus­pe­lin il­mei­nen ve­to­voi­ma on pa­ris­sa pie­nes­sä yk­sin­ker­tai­ses­sa asi­as­sa. Ta­pah­tu­ma so­pii eri­no­mai­ses­ti vau­vas­ta vaa­riin -pe­ri­aat­teel­la kai­ke­ni­käi­sil­le. Se ei ole mi­kään met­ri­la­ku­fes­ti­vaa­li, ei­kä tar­koi­tus ole tyh­jen­tää ju­han­nus­kan­san tas­ku­ja yli­mää­räi­ses­tä. Ah­lais­ten ken­tän kat­so­moon ja ken­tän ym­pä­ris­töön saa lei­riy­tyä il­man pää­sy­mak­sua.

Ju­han­nus­pe­li­ki­os­ki a´la Lam­pin Mar­tat kui­ten­kin pe­rin­tei­sin sor­ti­men­tein pul­la­kah­vi­mak­ka­ra­lim­sa-lin­jal­la. Ta­pah­tu­ma­ku­lut ja paik­ka­kun­nan toi­min­toi­hin lah­joi­tet­ta­vat tu­ki­sum­mat saa­daan ko­koon myy­mäl­lä ar­po­ja.

Ju­han­nus­pe­li pe­la­taan ju­han­nus­lau­an­tai­na, ke­sä­kuun 22. päi­vä­nä. Las­ten oh­jel­maa kel­lo 14 läh­tien. Kel­lo 14.15 las­ten jal­ka­pal­lo-ot­te­lu ja pe­rin­tei­nen San­dö–Niit­ty­luo­to kel­lo 15.

Ju­han­nus­pe­liin liit­ty­en jär­jes­tä­jät ei­vät ole saa­neet vuo­sien var­rel­la ylei­söl­tä pal­jo­a­kaan ne­ga­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta. Saa­pu­vien au­to­jen mää­rä on pie­nel­le ky­läl­le kui­ten­kin on­gel­mai­nen. Sen kaik­ki myön­tä­vät. Park­ki­paik­ko­ja ei ken­tän lä­hei­syy­des­sä ole tar­peek­si.

Taa­tak­seen tur­val­li­sen muun lii­ken­teen ja hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo­jen jous­ta­van ku­lun; jär­jes­tä­jät ve­to­a­vat;

– Ju­han­nus­pe­lin kat­so­jien toi­vo­taan en­si­si­jai­ses­ti py­sä­köi­vän au­ton­sa Ah­lais­ten kes­kus­tas­sa ja sen tun­tu­mas­sa ole­vil­le py­sä­köin­ti­pai­koil­le.

Sii­tä on hyvä reip­pail­la ur­hei­lu­ken­täl­le. San­dön­tien ete­län­puo­lei­sen kais­tan py­sä­köin­ti kiel­le­tään mer­keil­lä.