Timo Sa­vu­nen

Ah­lai­nen

Mo­nis­sa met­säs­tys­seu­rois­sa tus­kail­laan jä­se­nis­tön uk­kou­tu­mis­ta. Kes­ki-ikä al­kaa mies­voit­toi­sis­sa po­ru­kois­sa ole­maan elä­kei­än hui­tu­vil­la, ja uut­ta ver­ta on vai­kea saa­da hou­ku­tel­tua mu­kaan. Ah­lais­ten met­säs­tys­seu­ras­sa on vii­me vuo­si­na kiin­ni­tet­ty yhä enem­män huo­mi­o­ta nuo­ril­le jär­jes­tet­tä­vään toi­min­taan. Vii­me­ke­väi­sen Mini-Met­so -lei­rin jat­kok­si pis­tet­tiin tänä vuon­na pys­tyyn nuor­ten Erä­ker­ho. Ky­sees­sä ei kui­ten­kaan ole mi­kään met­säs­tys­seu­ran vär­väys­kei­no uk­kou­tu­mis­ta vas­taan, ker­too ker­hon ve­tä­jä, seu­ran va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Esa Ilk­ka.

– Pe­rim­mäi­se­nä aja­tuk­se­na on ol­lut jär­jes­tää nuo­ril­le mu­ka­vaa, luon­non­lä­heis­tä te­ke­mis­tä ke­sään ja syk­syyn noin ker­ran kuu­kau­des­sa. On kiva saa­da hei­dät het­kek­si pois kän­ny­köi­den maa­il­mas­ta konk­reet­ti­sen te­ke­mi­sen pa­riin, ko­kei­le­maan ja op­pi­maan uu­sia asi­oi­ta yh­des­sä. Met­säs­tyk­seen ja erän­käyn­tiin liit­tyy val­ta­va kir­jo eri­lai­sia mie­lek­käi­tä jut­tu­ja ja tai­to­ja.

Erä­ker­hon tee­ma on joka ker­ta eri. Ke­sä­kuus­sa aloi­tet­tiin riis­tan­hoi­dol­la, ja teh­tiin ko­koon­tu­mis­pai­kan eli Ah­lais­ten met­säs­tys­ma­jan vie­reen riis­ta­pel­to. Pel­lon reu­nal­le seu­ra hank­ki lä­het­tä­vän riis­ta­ka­me­ran, jo­ten Erä­ker­hon nuo­ret ovat sen vä­li­tyk­sel­lä saa­neet pit­kin ke­sää tark­kail­la pel­lol­la vie­rai­le­via eläi­miä.

Sit­tem­min on saa­tu opas­tus­ta tur­val­li­seen aseen­kä­sit­te­lyyn ja tes­tat­tu omaa osu­ma­tark­kuut­ta sekä il­ma­ki­vää­rin et­tä am­pu­ma­si­mu­laat­to­rin kans­sa. On saa­tu eläin­tie­tout­ta, luon­nos­sa liik­ku­jan en­si­a­pu­kou­lu­tus­ta, ope­tel­tu pe­rus-suun­nis­tus­tai­to­ja sekä har­joi­tel­tu tu­len sy­tyt­tä­mis­tä ja eri­lais­ten ret­ki­keit­ti­mien käyt­töä. Jo­kai­sel­la ker­ral­la on ki­sail­tu etäi­syy­den ar­vi­oin­nis­sa ja lo­puk­si pais­tet­tu mais­tu­vat nuo­ti­o­mak­ka­rat.

– On kiva huo­ma­ta kuin­ka täs­tä on tul­lut jo oma yh­tei­sön­sä. En­nes­tään toi­sil­leen tun­te­mat­to­mis­ta lap­sis­ta on tul­lut ka­ve­rei­ta kes­ke­nään. Ja tosi hie­noa et­tä mu­ka­na on yh­tä­lail­la tyt­tö­jä kuin poi­ki­a­kin. Ei­kä pel­käs­tään Ah­lai­sis­ta vaan muu­al­ta­kin ku­ten Noor­mar­kus­ta ja Po­ris­ta, Esa Ilk­ka my­häi­lee.

Syk­syn mit­taan ker­ho­lai­sil­le on lu­vas­sa vie­lä pie­nois­ki­vää­ri­am­mun­taa met­säs­tys­seu­ran uu­ni­tuo­reel­la, Le­a­der-ra­hoi­tuk­sen tu­el­la to­teu­te­tul­la pie­nois­hir­vi­ra­dal­la, ja kun­han hir­vie­läin­jah­dit koi­rien kans­sa al­ka­vat, on mah­dol­li­suus osal­lis­tua myös met­säs­tys­päi­vään.

– Toki joil­la­kin nuo­ris­ta on jo met­säs­tys­kort­ti ja he ovat jah­deis­sa ol­leet, mut­ta val­ta­o­sa ei ole. Ja kaik­ki on tie­ten­kin va­paa­eh­tois­ta, mi­hin­kään ei pa­ko­te­ta. Hy­vän kaut­ta täs­sä ai­na men­nään, hy­myi­lee Esa Ilk­ka.