Han­nu Num­me­lin

AH­LAI­NEN

Ah­lai­sis­sa käy­tiin lau­an­tai­na to­ri­kaup­paa kuin vii­meis­tä päi­vää. Sy­ree­ni­to­ria hal­lin­noi­van Ah­lais­ten Ky­läyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Aki Grön­dahl ker­toi et­tä ke­sä­kau­si on su­ju­nut hy­vin. Sy­ree­ni­to­rin ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mi­a­kin on. Toi­vo­mus­lis­tal­la on ai­na­kin ves­san saa­mi­nen to­ril­le.

To­ri­kah­vi­lan hoi­dos­ta vas­taa­vat par­ti­o­lai­set. Täl­lä­kin ker­taa jou­dut­tiin ha­ke­maan li­sä­tuo­le­ja.

Sep­po Nur­mi on to­ri­kah­vi­lan va­ki­oa­si­ak­kai­ta. Ke­sä­lau­an­tai­sin hä­net mel­kein ai­na löy­tää siel­tä kos­ka to­ril­la ta­paa tut­tu­ja; van­ho­ja ja uu­sia. Sep­po Nur­mi ker­too et­tä van­hem­pia tut­ta­vuuk­sia ei ai­na heti edes tun­nis­ta. Tämä eh­kä joh­tuu osit­tain sii­tä et­tä edel­li­ses­tä ta­paa­mi­ses­ta on voi­nut vie­räh­tää 60 vuot­ta tai enem­män­kin, nau­res­ke­lee Nur­mi.

Kuin luo­de­pu­hu­ri­na saa­puu Lam­pa­luo­dos­ta hy­vän­tuu­li­sen kah­vin­ja­noi­nen kol­men mie­hen is­ku­ryh­mä. Su­le­vi Ale­nius, Ola­vi Lah­ti­nen ja Jou­ni Va­her­luo­to ker­to­vat myös pii­pah­ta­van­sa Ah­lais­ten Sy­ree­ni­to­ril­la mel­kein jo­kai­se­na ke­sä­lau­an­tai­na.

Sir­pa ja Rai­mo Luo­de­mä­ki ker­to­vat käy­vän­sä Sy­ree­ni­to­ril­la, kos­ka ai­na sil­loin täl­löin on pääs­tä­vä ih­mis­ten il­moil­le. Hei­dän asun­ton­sa kun on suur­ten ki­vien ta­ka­na niin pii­los­sa, et­tä sin­ne ei osaa ku­kaan tul­la, väit­tää Luo­de­mä­ki to­ti­se­na, nau­rua pi­dä­tel­len.

To­ril­ta Luo­de­mä­et ker­to­vat siir­ty­vän­sä vie­rei­sel­le hau­tuu­maal­le tar­kas­ta­maan on­ko tut­ta­via muut­ta­nut skoon­daa­liin, joka tar­koit­taa Ah­lais­ten mur­tees­sa hau­taus­maa­ta.

Pian puo­li­päi­vän men­tyä tori hil­je­nee kuin odot­ta­maan jou­lu­to­ria, joka jou­lu­kuun 9. päi­vän he­rät­tää to­ri­kaup­pi­aat ja toi­von mu­kaan myös asi­ak­kaat.