Han­nu Num­me­lin

Kel­lah­ti

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na 17. syys­kuu­ta kel­lo 11 ava­taan taas ovia Kel­lah­del­la. Ky­läyh­dis­tys ja Kel­lah­den kar­ta­non toi­min­taa pyö­rit­tä­vä Hui­koo jär­jes­tä­vät mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua kar­ta­non kun­nos­tet­tui­hin ti­loi­hin. Pai­kat opas­te­tul­le kier­rok­sel­le on va­rat­ta­va etu­kä­teen. Tar­kem­paa tie­toa on so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

Kel­lah­den kar­ta­no oli alun­pe­rin sä­te­ri­ti­la, jota vii­mek­si hal­lit­si yli 200 vuo­den ajan Avel­la­nin suku. Kar­ta­non ny­kyi­ses­tä il­mi­a­sus­ta on kiit­tä­mi­nen te­ol­li­suus­neu­vos Timo Prih­tiä, jon­ka pe­rus­ta­ma Sam­po-Ro­sen­lew tuli omis­ta­jak­si Avel­la­nien jäl­keen.

Te­ol­li­suus­neu­vos Prih­ti kun­nos­ti ti­lan ra­ken­nuk­set ja nii­den ym­pä­ris­tön rak­kau­del­la, van­haa kun­ni­oit­ta­en ja kä­si­työ­läis­ten am­mat­ti­tai­toon luot­ta­en. Näin syn­tyi­kin ai­nut­laa­tui­nen ko­ko­nai­suus, joka hen­kii rau­hal­lis­ta en­ti­sa­jan kar­ta­non ar­kea las­ten sän­kyi­neen ja kal­mis­toi­neen kaik­ki­neen.

Vuon­na 2021 Timo Prih­ti sai kar­ta­non pi­hal­la äkil­li­sen sai­ras­koh­tauk­sen, jon­ka seu­rauk­siin sit­tem­min me­neh­tyi­kin. Uu­si isän­tä Hui­koo nä­kee kar­ta­non mah­dol­li­suu­det käyt­tä­en sitä muun mu­as­sa juh­la­ti­la­na.