Timo Sa­vu­nen

Kel­lah­ti

Pal­jon pu­hu­taan sii­tä, et­tä tal­koo­hen­ki on kuol­lut tai vä­hin­tään­kin ka­don­nut. Niin saat­taa jos­sain ol­la­kin, mut­ta ei Kel­lah­del­la. Sii­tä var­ma­na osoi­tuk­se­na oli Kel­lah­den va­lin­ta vii­me vuon­na vuo­den ky­läk­si Sa­ta­kun­nas­sa. Tuo­ta mer­kit­tä­vää huo­mi­o­no­soi­tus­ta juh­lis­tet­tiin vii­me vii­kol­la Kel­lah­den Kar­ta­non na­vet­ta­ra­ken­nuk­sen yli­sil­lä, jon­ne on re­mon­toi­tu upea juh­la­ti­la.

Sa­ta­kun­ta­lii­ton myön­tä­mää Vuo­den Kylä -tit­te­liä ei an­sai­ta hep­poi­sin eväin.

– Kel­lah­del­la voi­ton avain­te­ki­jä­nä oli Ky­läyh­dis­tyk­sen erit­täin ak­tii­vi­nen toi­min­ta, ker­too yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Vi­lii­na Vä­li­mä­ki.

– Me ol­laan teh­ty tääl­lä tosi pal­jon hom­mia. On ha­et­tu ja saa­tu avus­tuk­sia ja nii­den avul­la re­mon­toi­tu ky­lä­ta­loa eli Kel­lah­den van­haa kou­lua. On vies­tit­ty ak­tii­vi­ses­ti päät­tä­jien suun­taan, teh­ty kan­na­not­to­ja ja nos­tet­tu meil­le tär­kei­tä asi­oi­ta kes­kus­te­lui­hin. On han­kit­tu kaik­kien saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­va de­fib­ril­laat­to­ri ja pal­jon muu­ta, myös kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na toi­mi­va Vä­li­mä­ki lu­et­te­lee.

Nä­ky­vä toi­min­ta vai­kut­taa myön­tei­sel­lä ta­val­la alu­een ima­goon. Kel­lah­del­le on­kin muut­ta­nut kii­tet­tä­väs­ti uu­sia lap­si­per­hei­tä, ja asun­to­ja me­ni­si kau­pak­si enem­män kuin nii­tä on saa­ta­vil­la. Ky­lä­toi­min­nal­la voi­daan siis vai­kut­taa! Pien­tä pet­ty­mys­tä vuo­den mit­taan ai­heut­ti­kin se, et­tä Po­rin kau­pun­ki ei no­tee­ran­nut Kel­lah­den saa­vu­tus­ta ja po­si­tii­vis­ta pö­hi­nää mil­lään ta­val­la.

Te­ol­li­suus­neu­vos Timo Prih­tin kun­nos­ta­ma kar­ta­no­mil­jöö ja nyt vuok­ra­lai­se­na ra­vin­to­la­toi­min­taa ti­lois­sa pyö­rit­tä­vä Hui­koo Ca­te­ring ovat tuo­neet ky­läl­le ja ky­lä­toi­min­taan uu­den ulot­tu­vuu­den. Yh­teis­työ ky­läyh­dis­tyk­sen kans­sa al­koi ke­vääl­lä ren­nol­la tu­tus­tu­mi­sel­la pi­ha­tal­koi­den mer­keis­sä. Kar­ta­no on koko ky­län yl­pey­den ai­he, ja var­mas­ti jo­kai­sel­la kel­lah­te­lai­sil­la on vuo­sien var­rel­ta ai­na­kin jo­kin muis­to sii­hen liit­ty­en.

Edes­men­neen Timo Prih­tin apu­na ol­lut ja suu­ren ar­kis­toin­ti­työn teh­nyt Han­nu Num­me­lin on tyy­ty­väi­nen kar­ta­non uu­sis­ta tuu­lis­ta.

– On hie­noa, et­tä tämä ai­nut­laa­tui­nen alue ja ti­lat on saa­tu nyt yh­tei­seen ja ylei­seen käyt­töön. Tämä tuo hy­vää mai­net­ta Kel­lah­del­le ja koko Ah­lais­ten seu­dul­le, Num­me­lin iloit­see.

Ke­säi­nen juh­la oli ky­län ja ky­lä­läis­ten nä­köi­nen – hy­vän­tuu­li­nen ja ren­non juh­lal­li­nen. Juh­la­ti­la oli täyn­nä sekä kel­lah­te­lai­sia et­tä naa­pu­ri­ky­lä­läi­siä ja ky­lä­ak­tii­ve­ja oli saa­pu­nut kau­em­paa­kin. Kak­ku­kah­vit mais­tui­vat, sa­moin Mii­na Mik­ko­sen esit­tä­mät ja Tee­mu Nie­me­län sä­es­tä­mät ke­säil­taan so­pi­vat klas­sik­ko­bii­sit.

Il­ta hui­pen­tui vies­ti­ka­pu­lan vaih­toon eli uu­den Vuo­den Ky­län ni­me­ä­mi­seen. Kol­men­sa­dan asuk­kaan Kel­lah­ti­kaan ei ole mi­kään jät­ti­mäi­nen kylä, mut­ta Huit­tis­ten ta­ka­mail­la si­jait­se­va kol­men­kym­me­nen asuk­kaan Suon­taus­tan kylä va­kuut­ti va­lit­si­jat ja to­del­la osoit­ti, et­tä kool­la ei ole vä­liä. Yh­teis­hen­gel­lä on, ja sitä mo­nis­sa Sa­ta­kun­nan ky­lis­sä on­nek­si vie­lä pii­saa.