Timo Sa­vu­nen

AH­LAI­NEN

Mi­kä­li Po­rin kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­naa on us­ko­mi­nen - ja mikä et­tei oli­si - ah­lais­lai­set voi­vat huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta. Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä ky­läl­le pit­kään toi­vot­tu, mut­ta sit­tem­min myös het­kek­si hyl­ly­tet­ty, mo­ni­toi­mi­kou­lun ra­ken­ta­misp­ro­jek­ti on nyt­käh­tä­mäs­sä eteen­päin.

– Tu­len esit­tä­mään val­tuus­tol­le en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­os­sa nel­jän mil­joo­nan eu­ron mää­rä­ra­haa kou­lun ra­ken­ta­mi­seen, va­kuut­ti In­na vie­rail­les­saan Ah­lai­sis­sa vii­me vii­kol­la.

– Kus­tan­nus­ra­ken­teet pi­tää toki sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti, ja sii­hen tar­vi­taan li­sä­ai­kaa, mut­ta hank­kee­seen suh­tau­du­taan myön­tei­ses­ti.

Kau­pun­gin­joh­ta­jan vi­siit­ti ky­läl­lä ei ol­lut ihan pe­rin­teis­tä sort­tia. Ah­lais­ten Ky­läyh­dis­tyk­sen edus­ta­jat oli­vat ai­em­mal­la kau­pun­gin­ta­lo­vie­rai­lul­laan esit­tä­neet In­nal­le kut­sun tul­la tu­tus­tu­maan Ah­lai­siin pol­ku­pyö­rän sa­tu­las­ta kä­sin. Ak­tii­vi-kun­toi­li­ja­na tun­net­tu In­na hy­väk­syi kut­sun mu­ki­se­mat­ta, ja tih­ku­sa­tei­se­na tors­tai-aa­mu­na pol­kais­tiin mat­kaan ky­lä­ak­tii­vien Han­nu Jaak­ko­lan ja Nii­na Ete­lä­ta­lon joh­dol­la. Heil­le In­nan mää­rä­ra­ha­lu­paus oli iso jut­tu.

– Tämä on oi­ke­as­ti kaik­kein tär­kein asia saa­da eteen­päin. Se vai­kut­taa mo­nen per­heen pää­tök­siin, ja lo­pet­taa hu­hut ja spe­ku­loin­nit jot­ka hank­keen jää­dyt­tä­mi­nen sai liik­keel­le, Nii­na Ete­lä­ta­lo iloit­si.

Pyö­rä­ret­ki su­jui muu­ten­kin myö­tä­tuu­les­sa. Tu­tus­tu­mis­koh­tei­ta oli saa­tu mah­tu­maan pa­rin tun­nin lenk­kiin kii­tet­tä­vän pal­jon. Mai­se­mas­sa vilk­kui­vat ja pu­heis­sa pyö­ri­vät mo­net yri­tyk­set ja yh­dis­tyk­set, ra­ken­nusp­ro­jek­tit, kou­lu, päi­vä­ko­ti ja kir­jas­to, Pu­ta­jan ran­ta ja Ran­ta­kau­pun­ki. Lo­pul­ta vie­lä au­rin­ko­kin työn­tyi esiin, ja idyl­li­nen maa­lais­mai­se­ma erot­tui to­del­la eduk­seen. Kau­pun­gin­joh­ta­jan tar­kat sil­mät poi­mi­vat mat­kal­ta myös mo­nia yk­si­tyis­koh­tia.

– Hei, on­pa hie­no Ford­son Ma­jor! Tuol­lai­sel­la mi­nä­kin olen kyn­tä­nyt vaik­ka kuin­ka pal­jon, In­na huik­ka­si pyö­rä­ko­lon­nan viu­hah­ta­es­sa maa­lais­ta­lon pi­han läpi.

Regina Wittsberg kertoi Ahlaisten Kylähelmestä eli Vanhan-Putajan kokous- ja toimintatilan remontista. Kuuntelijoina Hannu Jaakkola, Niina Etelätalo, Lauri Inna ja Tapio Salminen.

Regina Wittsberg kertoi Ahlaisten Kylähelmestä eli Vanhan-Putajan kokous- ja toimintatilan remontista. Kuuntelijoina Hannu Jaakkola, Niina Etelätalo, Lauri Inna ja Tapio Salminen.

Timo Savunen

Myön­teis­ten asi­oi­den ja ak­tii­vi­sen toi­min­nan vas­ta­pai­nok­si ky­lä­läi­set toi­vat esiin myös on­gel­mia ja haas­tei­ta joi­ta Ah­lai­sis­sa ko­e­taan. Eräs niis­tä on kaa­voi­tus sekä myös lupa-asi­at. Var­sin­kin va­paa-aja­na­sun­to­jen muut­ta­mi­nen va­ki­tui­ses­ti asut­ta­vik­si on ol­lut on­gel­mal­lis­ta ja jos­kus mah­do­ton­ta­kin. Näi­hin­kin asi­oi­hin Lau­ri In­nal­ta löy­tyi ym­mär­rys­tä, jos­kin sitä löy­tyi myös omia alai­sia eli kau­pun­gin vir­ka­hen­ki­löi­tä koh­taan. Ylei­ses­ti to­det­tiin, et­tä asi­oi­den ei soi­si kaa­tu­van lii­an pik­ku­tark­koi­hin sää­dök­siin ja nii­den nou­dat­ta­mi­seen.

Tour de Ah­lai­nen päät­tyi vir­kis­tä­vään kah­vi­het­keen ky­lä­kau­pal­la. Sisä-Sa­ta­kun­nan kas­vat­ti­na Lau­ri In­na oli kiin­nos­tu­nut kuu­le­maan Ah­lais­ten his­to­ri­al­li­ses­ta yh­tey­des­tä muun mu­as­sa Huit­ti­siin ja Kei­ky­ään.

On sel­vää et­tä kah­den tun­nin pulp­pui­le­van ja rön­syi­le­vän in­fo-pa­ke­tin ai­ka­na ihan kaik­ki ei var­mas­ti is­kos­tu kau­pun­gin­joh­ta­jan mie­leen. Ja oli­si lii­an help­poa jos kaik­ki ah­lais­lais­ten toi­veet to­teu­tui­si­vat ja on­gel­mat rat­ke­ai­si­vat yh­den pyö­rä­len­kin ai­ka­na. Lau­ri In­na oli kui­ten­kin sil­min näh­den in­nois­saan kai­kes­ta ko­ke­mas­taan sekä vie­rai­lun vä­lit­tö­mäs­tä tun­nel­mas­ta. Hän an­toi kul­ma­kun­ta­lai­sil­le myös tär­ke­än vies­tin.

– Mo­nes­ti yk­si­tyis­koh­tia tär­ke­äm­pää on tie­tyn­lai­nen hen­ki­nen lu­paus ke­hit­tää alu­et­ta ja si­tou­tua sii­hen. On tär­ke­ää näh­dä, mikä on olen­nais­ta. Mo­net asi­at ei­vät jää ra­has­ta kiin­ni, jos vaan ko­ko­nais­ku­va ja tah­to­ti­la on yh­tei­nen.