Han­nu Num­me­lin

AH­LAI­NEN

San­dön Ki­vi­lai­tu­ril­la oli va­pun al­la rau­hal­lis­ta. Mo­nen ke­sä­a­suk­kaan mie­les­tä ei ole vie­lä kesä. Me­ri­ve­si on­kin yhä kyl­mää ja na­vak­ka tuu­li pu­hal­taa Sel­kä­me­rel­tä vii­den as­teen läm­pöi­se­nä. Pak­sua jää­tä eli kal­laa on vie­lä ran­to­jen var­joi­sis­sa koh­dis­sa.

Po­rin kau­pun­ki vuok­raa ny­ky­ään ve­ne­paik­ko­ja myös San­dös­sä. Ki­vi­lai­tu­ril­ta löy­tyy 73 paik­kaa. Kai­ken kaik­ki­aan on kau­pun­gil­la 1400 ve­ne­paik­kaa 20 eri sa­ta­mas­sa. Ky­syn­tää on ol­lut ei­kä tyh­jiä paik­ko­ja pal­jon ole. Moot­to­ri- ja muut­kin var­kau­det sekä il­ki­val­ta ovat vä­hen­ty­neet oleel­li­ses­ti sen jäl­keen kun alu­eel­le tuli ka­me­ra­val­von­ta. Va­pun al­la on suu­ri osa ve­neis­tä kyl­lä­kin vie­lä tal­vi­te­loil­la.

Moni mök­ki­läi­nen on pit­kään ol­lut myös ve­ne­pai­kan vuok­raa­ja­na. Po­ri­lai­set Pek­ka ja Mar­ja-Lee­na Fri­man ovat käy­neet saa­ri­mö­kil­lään jo 50 vuot­ta. Vap­pu­a­kin on mo­net ker­rat vie­tet­ty mö­kil­lä. Täl­lä ker­taa kui­ten­kin kyl­mä sää pi­tää Fri­ma­nit ko­to­na.

1960-lu­vul­la oli näil­lä ran­noil­la vie­lä kym­me­niä am­mat­ti­ka­las­ta­jia. Me­ri­kar­vi­an Köör­ti­läs­tä as­ti tul­tiin San­dön möl­jäl­le pur­ka­maan si­lak­ka­saa­lii­ta pur­ka­maan.

– Nyt ei pyyn­tiä pää­työk­seen tee tääl­lä enää ku­kaan, ker­toi­lee Al­po Sö­derg­ren, jon­ka oma lap­suus ku­lui saa­res­sa ja si­lak­ka­ve­sil­lä. Kou­luun läh­det­tiin kui­ten­kin joka ar­ki­aa­mu, oli­pa sää- tai jää­ti­lan­ne mikä hy­vän­sä.

Ve­si­mat­kaa ei Sö­derg­re­nin lap­sil­la ol­lut pal­jon. Ta­pa­na oli tal­ven tul­les­sa pi­tää ruu­hel­le ka­pe­aa väy­lää avoi­me­na mah­dol­li­sim­man pit­kään. Kun se lo­pul­ta jää­tyi, kan­toi jää jo pie­net kou­lu­lai­set. Lop­pu kuu­si ki­lo­met­riä kir­kon­ky­län kou­luun men­tiin pol­ku­pyö­rän se­läs­sä.

Al­pos­ta­kaan ei siis tul­lut ka­las­ta­jaa vaan ra­ken­nus­puo­len am­mat­ti­lai­nen. Tai­ta­van mie­hen kä­sis­sä on syn­ty­nyt myös usei­ta puu­ve­nei­tä.