Ah­lai­nen

Po­rin kau­pun­ki pyy­si tar­jouk­set Ah­lais­ten mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä ura­kois­ta avoi­mel­la me­net­te­lyl­lä tou­ko–ke­sä­kuus­sa 2023. Saa­tu­jen tar­jous­ten pe­rus­teel­la mo­ni­toi­mi­ta­lo­hank­keen kus­tan­nuk­set nou­si­vat noin 2,3 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Tek­ni­sel­le lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään hank­keen kes­keyt­tä­mis­tä ja uu­den jat­ko­ai­ka­tau­lun hy­väk­sy­mis­tä. Uu­den ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tai­siin ke­säl­lä 2024. Lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee asi­aa ko­kouk­ses­saan tiis­tai­na 8. elo­kuu­ta. Kau­pun­ki tie­dot­ti asi­as­ta kes­ki­viik­ko­na.

Ah­lais­ten mo­ni­toi­mi­ta­lon ura­kan to­teu­tus­muo­to­na oli ja­et­tu urak­ka, jos­sa ura­kat ja­e­taan use­am­man ura­koit­si­jan teh­tä­väk­si. Urak­ka koos­tui ra­ken­nus-, put­ki-, il­man­vaih­to-, säh­kö- ja ra­ken­nu­sau­to­maa­ti­ou­ra­kois­ta. Han­kin­nal­le oli ase­tet­tu kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set, jot­ka tar­jo­a­jien tuli täyt­tää. Kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­nei­den tar­jo­a­jien osal­ta va­lin­ta­pe­rus­tee­na käy­tet­tiin edul­li­sin­ta hin­taa.

Mo­ni­toi­mi­ta­lo­hank­keen to­teut­ta­mi­sel­le oli va­rat­tu kau­pun­gin ta­lous­ke­hyk­ses­sä vuo­sil­le 2023 ja 2024 yh­teen­sä 3,2 mil­joo­naa eu­roa. Saa­tu­jen tar­jous­ten pe­rus­teel­la hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nu­sar­vio nou­si noin 5,5, mil­joo­naan eu­roon. Kus­tan­nu­sar­vi­on ylit­ty­mi­seen vai­kut­ti­vat sekä ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten nou­su et­tä hank­keen laa­je­ne­mi­nen lii­ken­nöin­ti­ti­lo­jen, ta­lo­tek­nis­ten ti­lo­jen ja kiin­teis­tön­hoi­don ti­lo­jen osal­ta. Li­säk­si kus­tan­nu­sar­vi­os­sa oli va­rau­dut­tu hank­keen ai­ka­na tu­le­viin lisä- ja muu­tos­töi­hin sekä eril­lis­han­kin­ta­na to­teu­tet­ta­vaan ir­to­ka­lus­tei­den ja esi­tys­tek­nii­kan han­kin­taan.

Kus­tan­nu­sar­vi­on ylit­ty­mi­sen vuok­si tek­ni­sel­le lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään, et­tä ura­kan han­kin­ta kes­key­te­tään. Li­säk­si lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään, et­tä han­ket­ta läh­de­tään vie­mään eteen­päin uu­den ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti si­ten, et­tä suun­ni­tel­mien jat­ko­ja­los­ta­mi­nen teh­dään vuo­den 2023 lop­puun men­nes­sä. Tä­män jäl­keen uu­si urak­ka­kil­pai­lu­tus jär­jes­te­tään vuo­den 2024 alus­sa ja mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­sen uu­si ajan­koh­ta on ke­säs­tä 2024 ke­sään 2025.