Timo Sa­vu­nen

AH­LAI­NEN

Ah­lais­ten hal­ki vir­taa kak­si ky­lä­läi­sil­le tär­ke­ää jo­kea, Ete­lä­jo­ki ja Poh­ja­jo­ki. Mo­lem­piin on vuo­sien ja vuo­si­kym­men­ten var­rel­la teh­ty ka­la­ta­lou­del­li­sia toi­men­pi­tei­tä, ku­ten poi­ka­sis­tu­tuk­sia ja kun­nos­tuk­sia. To­del­li­nen lä­pi­mur­to ka­las­tus­koh­tei­na on kui­ten­kin jää­nyt te­ke­mät­tä, ja toi­men­pi­tei­den vai­ku­tuk­set yli­pää­tään var­sin lai­hoik­si.

Jo­kien omis­tus on ja­et­tu kah­del­le osa­kas­kun­nal­le niin et­tä Poh­ja­jo­ki on Yli­ky­län yh­teis­ten maa- ja ve­si­a­lu­ei­den ja Ete­lä­jo­ki Ala­ky­län vas­taa­van osa­kas­kun­nan hal­lin­nas­sa. Nämä osa­kas­kun­nat kut­sui­vat kool­le ky­lä­läi­sil­le avoi­men in­fo-ti­lai­suu­den, ja sitä alus­ta­maan Län­si-Suo­men Ka­la­ta­lous­kes­kuk­sen ka­las­tus­mes­ta­ri Kim­mo Puo­sin. Aja­tuk­se­na oli kuul­la asi­an­tun­ti­jan nä­ke­myk­siä sii­tä, min­kä­lai­nen po­ten­ti­aa­li joil­la on, ja mi­ten niis­tä voi­tai­siin teh­dä hou­kut­te­le­via ka­las­tus­koh­tei­ta lu­van­va­rai­sen ka­las­tuk­sen pii­riin.

Kim­mo Puo­sil­la on pit­kä ko­ke­mus ka­las­tus­mat­kai­lun ke­hit­tä­jä­nä, en­sin Me­ri­kar­vi­an­jo­el­la, ja nyt­tem­min Nak­ki­lan kos­kil­la. Mo­lem­mat ovat ny­kyi­sin mer­kit­tä­viä ja tun­net­tu­ja koh­tei­ta ka­las­tus­pii­reis­sä. Ah­lais­ten jois­sa hän nä­kee hy­vät edel­ly­tyk­set ka­las­tus­mat­kai­lul­le, ja var­sin­kin luon­non­ti­lai­sem­pi Poh­ja­jo­ki oli­si hy­vin­kin no­pe­as­ti hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Sitä en­nen on kui­ten­kin otet­ta­va muu­ta­ma rat­kai­se­va as­kel.

– Kai­ken edel­ly­tyk­se­nä on osa­kas­kun­nan myön­tei­nen tah­to­ti­la, ja se et­tä löy­tyy in­nok­kai­ta ve­tä­jiä vie­mään asi­aa eteen­päin, Kim­mo Puo­si ko­ros­taa, ja pe­rään­kuu­lut­taa yh­teis­työ­hen­keä ja asi­ois­ta so­pi­mis­ta.

– Mi­kä­li tah­to­ti­laa löy­tyy, niin sit­ten on tär­ke­ää ol­la en­si kä­des­sä yh­tey­des­sä ran­to­jen omis­ta­jiin, asuk­kai­siin ja mök­ki­läi­siin, ja so­pia sel­vät sään­nöt mis­sä saa kul­kea ja ka­las­taa ja mis­sä ei. Mis­sä ovat park­ki­pai­kat, mis­sä nuo­ti­o­pai­kat ja niin edel­leen. Myös hy­vät opas­teet ovat en­si­ar­voi­sen tär­ke­ät, ja tie­ten­kin se mil­lai­sia ka­las­tus­lu­pia ha­lu­taan myy­dä, Puo­si to­te­aa.

Ti­lai­suu­des­sa tuli il­mi myös se kes­kei­nen seik­ka, et­tä ka­las­ta­jat ha­lu­a­vat tie­ten­kin saa­da saa­lis­ta. Löy­tyy­kö Ah­lais­ten jois­ta ja­lo­ka­lo­ja? Ylei­sös­tä löy­tyi heti pari ak­tii­vi­ka­las­ta­jaa, joil­la oli esi­tel­lä saa­lis­ku­via kir­kas­kyl­ki­sis­tä tai­me­nis­ta niin Ete­lä­jo­el­ta kuin Poh­ja­jo­el­ta­kin. Ka­las­tus­mes­ta­ri Kim­mo Puo­sil­la oli oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta säh­kö­ko­e­ka­las­tuk­ses­ta mo­lem­mis­ta jois­ta.

– Var­sin­kin Poh­ja­jo­en He­vos­kos­kel­ta sekä Lam­pin Sa­han alu­eel­ta on saa­tu myön­tei­siä tu­lok­sia, Puo­si pal­jas­taa.

Met­säs­tys­seu­ran ma­jal­la vie­tet­ty puo­li­tois­ta­tun­ti­nen pait­si va­lai­si, an­toi myös pal­jon li­sää mie­tit­tä­vää. Lamp­pi­lai­nen Mat­ti Vil­ja­nen toi­voi jo­ki­suis­toon kun­nos­tus­toi­men­pi­tei­tä jot­ta ka­lat yli­pää­tään pää­si­si­vät nou­se­maan jo­keen. A. Ahlst­röm Kiin­teis­tö­jen luon­to­pal­ve­lui­ta pyö­rit­tä­vä Vil­le Pa­sa­nen puo­les­taan oli val­mis edis­tä­mään sekä yh­te­näis­tä lu­pa­käy­tän­töä et­tä osa­kas­kun­tien yh­teis­työ­tä. Yh­tiö kun hal­lin­noi jo­kea Lam­pin Sa­has­ta ylä­juok­sun suun­taan.

Lop­pu­ka­neet­ti­na to­det­tiin, et­tä jat­ko­toi­men­pi­teet riip­pu­vat täy­sin sii­tä min­kä­lai­sia pää­tök­siä osa­kas­kun­nat ko­kouk­sis­saan te­ke­vät. Se kävi kui­ten­kin sel­väk­si, et­tä mi­kä­li asi­oi­ta ha­lu­taan edis­tää, niin ak­tii­vi­set tal­koo­hen­ki­löt tu­le­vat jat­kos­sa ole­maan kul­taa­kin kal­li­sar­voi­sem­pia.